عشقت را سپاسگزاریم که ما را لایق خدمت به بندگان روی زمین کردی. جز این مهم، هیچ گامی را ستودنی ندیدیم.

اساسا هدف اصلی ما از مدرسه داری گام برداشتن در حوزه ی تربیت نسل آینده است . توجه به شخصیت افراد و تربیت متناسب با آن مهم تر از آموزش است . انسان به هردو بال علم و معنویت نیاز دارد تا بتواند پرواز کند .