ادعا نمی کنیم که بهترین هستیم ولی خدا را شاکریم که برترین ها مارا انتخاب می نمایند .

اساسا هدف اصلی ما از مدرسه داری گام برداشتن در حوزه ی تربیت نسل آینده است . توجه به شخصیت افراد و تربیت متناسب با آن مهم تر از آموزش است . انسان به هردو بال علم و معنویت نیاز دارد تا بتواند پرواز کند .