کودک خود را چگونه تحسین کنیم

کودک خود

را چگونه تحسین کنیم

برای والدین آسان است که فقط به رفتارهای نادرست کودکان خود توجه کنند و اعمال درست آنان را در نظر نگیرند. والدین چنان غرق در تربیت فرزند خود هستند که وقتی عمل خوبی از آنان سر می زند، آن را به سادگی بدیهی تلقی می کنند، اما وقتی اشکالی در رفتار آن ها رخ می دهد، همه اشتباهاتشان را به رخشان می کشند. در نتیجه کودکان در توری از انتقادات به دام می افتند.

انتقاد با کمی ستایش نتیجه بهتری را به بار می آورد. کودک شما می خواهد که به او توجه کنید و می خواهد این توجه را از هر طریقی به دست آورد. اگر دیدگاه شما منفی باشد، او از راههای منفی به هدف خود می رسد. اما اگر شما روی نکات مثبت تمرکز کنید، در مقابل، رفتارهای خوب بیشتری دریافت خواهید کرد، زیرا در این حالت کودک با رفتارهای مثبت خود، سعی در جلب توجه شماخواهد داشت.

  • رفتار کودک خود را تحسین کنید نه شخصیت او را.

  • از تحسین های ویژه استفاده کنید.

  • هر پیشرفتی را تحسین کنید.

  • به طور مناسب و مقتضی تحسین کنید.

  • بلافاصله تحسین کنید.

  • تحسین را با علاقه بی قید و شرط بیامیزید.