ادعا نمی کنیم که بهترین هستیم ولی خدا را شاکریم که برترین ها مارا انتخاب می نمایند