معرفی کتاب (مواظبت از مادربزرگ شیطون)

مواظبت از مامان بزرگ ها آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست؛ فقط کافیست بلد باشی کاری کنی که هم به آن ها خوش بگذرد و هم به خودت.