زنگ قصه گویی

 

 

در زنگ قصه گویی قرار است نوآموزان داستان هایی که مربوط به مهارت زندگی در ذهن دارند

را به کمک مادرای عزیز برایشان بنویسند و آن را به مدرسه بیاورند تا برای بچه ها خواندشود

تا آن ها نکات مهمی در رابطه با مهارت های زندگی را بیاموزند