مشاغل

 

 

 

واحد کار: مشاغل
🔵تعریف شغل
🔵اهمیت داشتن شغل در زندگی
🔵احترام به مشاغل گوناگون و توضیح این مطلب که همه مشاغل به یکدیگر نیاز دارند
🔵شغل آتشنشان،رنگ ماشین و لباس آتشنشان و شماره آتشنشانی
🔵آشپز و وسایل کارش کار آشپز چیست؟
🔵پلیس و کارش و وسایلی که با آن ها کار می کند،شماره پلیس
🔵تعریف نانوا-نان انواع نان ها: توضیح مراحل تبدیل گندم به آرد،