آغاز سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی

به اطلاع می رساند دبستان از فردا چهارشنبه اول مهر به صورت رسمی

از ساعت ۷:۱۵ صبح

فعالیت خود را آغاز می کند.
پایان ساعت کار مدرسه

پیش و اول ۱۴:۳۰
دوم تا ششم ۱۵:۳۰