اطلاعیه مبنی بردرخواست والدین گرامی جهت ایجاد کانال تلگرام ؛

بدین وسیله به اطلاع اولیا محترم میرساند :

طبق بخشنامه ی اداره آموزش و پرورش استفاده از شبکه های مجازی از جمله تلگرام

برای مدارس قانونی نمی باشد و فاقد اخذ مجوز مربوطه است .

لذا کلیه ی گزارشات و اطلاعات از طریق همین منبع به اطلاع اولیا گرامی می رسد .