.:    نمایشگاه پروژه ای پایه ششم     :.

دانش آموزان پایه ششم ، پروژه های خود را به صورت پاورپویت ارائه دادند .