«  ۱۵ اسفند ماه ، روز درختکاری  »

دانش آموزان هر پایه با کمک معلم خود نهالی را در گلدان کاشتند …