میلاد مسیح

 

مسیح گفت: داوری نکنید تا بر شما داوری نشود
و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود.
چه بسیار انسان‌هایی که با سرزنش دیگران
بیماری را به سوی خود کشانیده‌اند.
آنچه را که انسان در دیگران سرزنش میکند،
در واقع به سوی خودش جذب میکند….

? چهار اثر
– فلورانس اسکاول‌شین

? میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) مبارک باد