کـار و فـن آوری « ۲ »

 دانـش آمـوزان در حـال انجـام فعّـالیّـت کار و فـن آوری « ۲ »