سعیده شاه حیدری

سعیده شاه حیدری

مدیریت
سارا رحمانی

سارا رحمانی

معاون آموزشی
یاسمن پناه

یاسمن پناه

مسئول پایه سوم و پیش دبستان
فرانک جوینده

فرانک جوینده

مسئول پایه اول و دوم و ششم
زینب نقی پور

زینب نقی پور

پشتیبان آموزشی پایه های چهارم و پنجم
پگاه مهرآیی

پگاه مهرآیی

معاون اجرایی

نسرین خالقی

نسرین خالقی

معاون انضباطی: چهارم، پنجم، ششم
نسرین امین

نسرین امین

معاون انضباطی پایه های: پیش، اول، دوم، سوم
بنفشه بوربور

بنفشه بوربور

معاون فرهنگی
مهسا قربانی

مهسا قربانی

مسئول IT

اکرم سید محمدی

اکرم سید محمدی

معاون پشتیبانی
اکرم معین

اکرم معین

مسئول امور مالی
آزاده خسروشاهی

آزاده خسروشاهی

امور اداری
مریم نیکوکار

مریم نیکوکار

روابط عمومی
مرضیه حسنی

مرضیه حسنی

خدمات
سهیلا ثانی

سهیلا ثانی

خدمات