سعیده شاه حیدری

سعیده شاه حیدری

مدیریت

سارا رحمانی پناه

سارا رحمانی پناه

معاون آموزشی
پگاه مهرآیی

پگاه مهرآیی

معاون پرورشی
ناهید امین

ناهید امین

معاون انضباطی: پیش، چهارم، پنجم، ششم
نسرین امین

نسرین امین

معاون انضباطی پایه های: پیش، اول، دوم، سوم
ریحانه رحیمی

ریحانه رحیمی

مسئول پایه پیش دبستان و اول
فرانک جوینده

فرانک جوینده

مسئول پایه دوم سوم ششم
یاسمن پناه

یاسمن پناه

مسئول پایه سوم چهارم پنجم
فریبا بیرامی

فریبا بیرامی

معاون اجرایی
اکرم سید محمدی

اکرم سید محمدی

معاون پشتیبانی
مریم اردبیلی

مریم اردبیلی

مسئول سایت
الهام حیدری

الهام حیدری

مسئول سایت
بهناز خانکی

بهناز خانکی

مسئول آزمایشگاه
زهره فردی

زهره فردی

مسئول ثبت نام
لیلا اسدی

لیلا اسدی

مربی بهداشت
پروین قلی زاده

پروین قلی زاده

مسئول ثبت نام
آزاده خسروشاهی

آزاده خسروشاهی

امور اداری
مریم نیکوکار

مریم نیکوکار

روابط عمومی
مرضیه حسنی

مرضیه حسنی

خدمات
سهیلا ثانی

سهیلا ثانی

خدمات