نمایشگاه کتاب از تاریخ ۱۳۹۶/۸/۷ الی ۱۳۹۶/۸/۱۰

در مدرسه دایر شد و دانش آموزان عزیز بنا بر گروه سنی خود

در روز مشخص از نمایشگاه دیدن کردند و کتاب های مورد علاقه خود را خریداری نمودند .