« برگزاری مراسم دعای توسل و پختن شله زرد در مدرسه »

حضور پرشور دانش آموزان عزیز به خصوص دختران پایه ی ششم در این مراسم معنوی

فضای مدرسه را زیباتر ساخت .