برگزاری جشن تولد دانش آموزان متولد مهر و آبان ماه

تولد مهر ماه به علت مصادف بودن با عزاداریهای ماه صفر ، به آبان ماه موکول گردید

و مدرسه تولد متولدین این دو ماه را همزمان برگزار کرد .