دبستان منّان ضمن ابراز همدردی مجدد با هموطنان آسیب دیده در زلزله اخیر استان کرمانشاه

اقدام به جمع آوری و ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی اولیای مدرسه و اولیا ی دانش آموزان نمود

با آرزوی بهروزی برای هموطنان عزیزمان در غرب کشور

بدین وسیله از اولیای خیر که ما را در این امر همراهی نموده اند تقدیر و تشکر فراوان می نماییم .