سرکار خانم شاه حیدری

سرکار خانم شاه حیدری

مدیریت پیش دبستان و دبستان دخترانه سلام منان
آقای یوسف جلالی

آقای یوسف جلالی

مدیریت مجموعه مدارس سلام ایران زمین

مرحوم حاج احمد حجاریان

مرحوم حاج احمد حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام