دبستان منّان مفتخر است که همچون دیگر هم وطنان دلسوز و فهیم ایران زمین، قدم در راه

خیر نهاده و از کمک به اقشار آسیب دیده در زلزه های اخیر دریغ نورزیده است.

با سپاس از زحمات عزیزانی که ما را در راه به ثمر رسیدن اهدافمان همچون همیشه یاری نمودند .