بهناز فتحی

بهناز فتحی

آموزگار پایه اول
طاهره همتی

طاهره همتی

آموزگار پایه دوم
ملیکا پورمندی

ملیکا پورمندی

آموزگار پایه سوم
فرحناز اصغری

فرحناز اصغری

آموزگار پایه سوم
ملیحه پاکزاد

ملیحه پاکزاد

آموزگار پایه پنجم
صدیقه فتحعلی نژاد

صدیقه فتحعلی نژاد

آموزگار پایه پنجم
مریم غنی زاده

مریم غنی زاده

آموزگار پایه ششم « ریاضی »
فاطمه حسینی

فاطمه حسینی

آموزگار پایه ششم « علـوم »
محبوبه قاسمیان

محبوبه قاسمیان

آموزگار پایه ششم « فارسـی »
خدیجه زاهد

خدیجه زاهد

مربی خــط
مژده آریایی پور

مژده آریایی پور

مربی هنــر
مریم فرد رضایی

مریم فرد رضایی

مربی ورزش